Zaproszenie na Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie SKP

Zarząd Stowarzyszenia Klimatologów Polskich zaprasza na Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się pierwszym terminie o godz. 13:30  lub o godz. 14:00 w drugim terminie  w dniu 30 listopada 2012 roku w Warszawie w IGiPZ PAN przy ul. Twardej 51/55 w sali konferencyjnej (VI piętro).

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Sekretarza Zebrania
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Przyjęcie porządku obrad
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres I kadencji listopad 2010 - listopad 2012
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium
12. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia
13. Wybory Prezesa i członków Zarządu SKP
14. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
15. Wybory Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej
16. Ukonstytuowanie się nowych władz SKP
17. Dyskusja nad programem działania na kadencję 2012-2016
18. Wolne wnioski

Prosimy o potwierdzenie otrzymania zaproszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKP w dniu 30 listopada 2012 r.


W imieniu Zarządu
Sekretarz SKP
Dorota Matuszko

 


W dniu 21 kwietnia 2012 r. (sobota) w Sosnowcu (Katedra Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60) odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Klimatologów Polskich.

Porządek obrad był następujący:
1.   Otwarcie obrad
2.   Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
3.   Zatwierdzenie porządku obrad
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków
5.   Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2011
- finansowe
- merytoryczne
6.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności SKP w roku 2011
7.   Dyskusja dotycząca sprawozdań
8.   Podjęcie uchwał
- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SKP
- w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego SKP
9.   Zmiany w Statucie SKP (przedstawienie propozycji treści uchwały w sprawie uzupełnienia celów i sposobów ich realizacji)
10. Przedstawienie planu działania i zamierzeń w 2012 roku
11. Dyskusja dotycząca powołania sekcji: klimatologii aplikacyjnej, zmian klimatu, dydaktycznej
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski
13. Zakończenie obrad

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia Klimatologów Polskich
Elwira Żmudzka

 


W dniu 18.11.2011 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Klimatologów Polskich.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Klimatologów Polskich odbyło się w Warszawie w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Porządek Zebrania:
1.   Otwarcie obrad
2.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
3.   Zatwierdzenie porządku Zebrania
4.   Przyjęcie protokołu ze zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
5.   Informacja Zarządu Stowarzyszenia na temat działań podejmowanych w 2011 roku:
a)    zmiana ustawy prawo wodne
b)    rozmowy w Departamencie Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery
c)    wolontariat 
d)    konkurs na logo
e)    zmiana siedziby
6.    Przedstawienie propozycji zmian Statutu
7.    Głosowanie w sprawie zmiany Statutu SKP
8.    Przedstawienie planów i zamierzeń na rok 2012
9.    Wystąpienia zaproszonych gości
10.  Sprawy organizacyjne
11.  Dyskusja i wolne wnioski
12.  Zakończenie obrad 

W dniu 10 czerwca 2011 roku w Warszawie w Zakładzie Klimatologii WGiSR UW odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Walne zebranie przyjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SKP za 2010 rok i przeznaczeniu wyniku finansowego na zwiększenie przychodu roku następnego

Uchwała nr 2/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego SKP za 2010 rok

Uchwała nr 3/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania członkostwa honorowego SKP.

Uchwała nr 4/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Naukowego SKP.

Uchwała nr 5/2011 w sprawie obniżenia składki członkowskiej o 50% dla emerytów i rencistów.

Uchwała nr 6/2011 dotycząca kosztów przeprowadzenia konkursu na logo SKP.

 


 

W dniu 11.12.2010 r. odbyło się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klimatologów Polskich. Walne Zebranie odbyło się po konferencji „Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych”.


Na Walnym Zebraniu przyjęto uchwały w sprawie:
- wysokości składki członkowskiej
oraz w sprawie przyjęcia:
- Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klimatologów Polskich 
- Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich 
- Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klimatologów Polskich 
- wzorcowego Regulaminu Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich.