W dniu 11.12.2010 roku Walne zebranie Stowarzyszenia Klimatologów Polskich na podstawie § 22 ust. 7 pkt. 9 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich uchwaliło składkę roczną dla członków SKP w wysokości 75,00 zł. 
Składka miesięczna dla nowo przyjętych członków wynosi 6,25 zł
miesięcznie.
Ustalono wysokość wpisowego w kwocie 25 zł.

Termin opłacenia składki członkowskiej to 30 kwietnia br.

Zarząd wyraził wolę aby 1/3 składki przeznaczona była na działalność Sekcji.

Walne Zebrania członków Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w dniu 10 czerwca 2011 roku obniżyło składkę członkowską do 50% dla emerytów i rencistów.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami studenci pragnący wstąpić do Stowarzyszenia Klimatologów mogą po przyjęciu wystąpić do Zarządu o obniżenie składki o 50%.

Informacje potrzebne do dokonaniu przelewu na rzecz SKP:
Numer konta bankowego SKP: 02109010560000000115016110
Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Warszawie
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Adres:
Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Tytuł przelewu: Składka za 2011 r. lub Składka za 2012 r.