Międzynarodowa konferencja z cyklu "7th International Conference on Fog, Fog collection and Dew" 

 

Mamy zaszczyt poinformować, że kolejna, międzynarodowa konferencja z cyklu "7th International Conference on Fog, Fog collection and Dew", jest organizowana przez Uniwersytet Wrocławski i odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24-29 lipca 2016 roku. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Szczegółowych informacji o tym wydarzeniu można szukać na stronie internetowej: http://fog-conf.meteo.uni.wroc.pl.

 

 

Czytaj więcej...
 

Polska nie jest przygotowana do wejścia w życie umowy o wolnym handlu między UE a USA (TTIP) z powodu nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2003/98/WE (re-use). 

 

Swoje obawy dotyczące tej umowy przedstawiła profesor Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich w wywiadzie: „z TTIP może być jak z ACTA”.

Dla Pani Profesor najważniejszym jest, że umowa o wolnym handlu z Ameryką może uderzyć w ochronę naszych danych osobowych i narazić nasze państwo na kosztowne procesy.

Pani Profesor wskazuje, że mamy dwie inne filozofie: o ile dla Amerykanów tą najważniejszą źrenicą wolności jest prawo dostępu do informacji publicznej (my sami poszliśmy ścieżką amerykańską), o tyle dla Europejczyków jest to bardziej ochrona danych osobowych.

Ale nie dostrzega sprzeczności w swojej wypowiedzi. Gdybyśmy poszliśmy ścieżką amerykańską, to nie byłoby problemu z TTIP.

Czytaj więcej...
 

Krajowa Polityka Miejska - kiedy konsultacje publiczne? 

 

Tego nie dowiemy się  ze strony projektu. Nie wiadomo też z kim można się skontaktować, mimo że zapisano: "Szczególną troską należy objąć wypracowanie optymalnych mechanizmów współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych, rozwijanie mechanizmów partycypacji i upowszechnianie partnerskiego udziału społeczeństwa w rozwoju miast." https://www.mir.gov.pl/media/4525/Krajowa_Polityka_Miejska_wersja_I_27032014.pdf  i jest z dnia 27.05.2015 r. 

Ze strony dowiadujemy się, że pierwsza wersja dokumentu powstała w oparciu o "nieformalną dyskusję" i zapisano, że projekt ten będzie poddany formalnym konsultacjom publicznym.

W ubiegłym roku powstał projekt Krajowej Polityki Miejskiej, który dopiero teraz ma zostać poddany „formalnym” konsultacjom publicznym, mimo że wymieniono w nim aż 73 razy słowo "Partycypacja" - https://www.mir.gov.pl/media/4525/Krajowa_Polityka_Miejska_wersja_I_27032014.pdf .

Ale jakie szanse mają obywatele na tę partycypację? Chyba takie jak w przypadku prac nad ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeniu w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej a obecnie w sprawie ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Czyli żadne, ponieważ wcześniej stworzono w oparciu o „nieformalną dyskusje” ramy założeń projektów tych ustaw, których podczas konsultacji społecznych nie można było już zmienić.

Czytaj więcej...
 

Zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt  

"Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej",

które odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 września 2015 roku.

 

 

 

 

W celu zapisania się na seminarium w Krakowie prosimy o wypełnienie: formularza zgłoszeniowego

 

Przedłużony został czas na zapisanie się na seminarium do 20 lipca

 

W ramach seminarium odbędzie się 5 paneli dyskusyjnych:

Partycypacja pasjonatów meteorologii na rzecz pełnej otwartości danych meteorologicznych – podsumowanie projektu
Współpraca i wymiana doświadczeń. Amatorskie stowarzyszenia pasjonatów meteorologii. Strony internetowe pasjonatów meteorologii i klimatologii. Mass media jako źródło wiedzy o pogodzie i klimacie.

Bazy danych meteorologicznych i metody opracowań klimatologicznych - wskazówki dla pasjonatów meteorologii

Baza stacji meteorologicznych utworzona przez SKP. Internetowe źródła danych. Aplikacje mobilne. Homogenizacja serii danych. Statystyka w opracowaniach klimatologicznych.

Wiedza Polaków o pogodzie i klimacie -  pomiary i obserwacje meteorologiczne - wskazówki dla pasjonatów meteorologii

Podsumowanie warsztatów w zakresie zasad prowadzenia  pomiarów meteorologicznych. Dokładność i czułość przyrządów pomiarowych. Porównywalność danych mierzonych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi. Profesjonalne i amatorskie stacje pomiarowe. Lokalizacja stacji – homogeniczność, reprezentatywność przestrzenna. Obserwacje wizualne – problemy w interpretacji i zapisie.

Prawne aspekty dostępu do danych meteorologicznych
Podjęte działania w ramach projektu odnośnie zmiany przepisów dotyczących dostępu do danych meteorologicznych. Ocena aktualnego stanu prawnego i planowane działania po zakończeniu projektu.  

Aktywność społeczna i aktywność w biznesie przy wykorzystywaniu danych meteorologicznych
Tworzenie koalicji oraz przykłady dobrych praktyk wykorzystywania danych meteorologicznych.

Czytaj więcej...
 

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich

zaprasza na seminarium podsumowujące projekt

"Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej",

które odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 września 2015 roku.

 

 

W ramach seminarium odbędzie się 5 paneli dyskusyjnych:

Partycypacja pasjonatów meteorologii na rzecz pełnej otwartości danych meteorologicznych – podsumowanie projektu
Współpraca i wymiana doświadczeń. Amatorskie stowarzyszenia pasjonatów meteorologii. Strony internetowe pasjonatów meteorologii i klimatologii. Mass media jako źródło wiedzy o pogodzie i klimacie.

Bazy danych meteorologicznych i metody opracowań klimatologicznych - wskazówki dla pasjonatów meteorologii
Baza stacji meteorologicznych utworzona przez SKP. Internetowe źródła danych. Aplikacje mobilne. Homogenizacja serii danych. Statystyka w opracowaniach klimatologicznych.

Wiedza Polaków o pogodzie i klimacie -  pomiary i obserwacje meteorologiczne - wskazówki dla pasjonatów meteorologii
Podsumowanie warsztatów w zakresie zasad prowadzenia  pomiarów meteorologicznych. Dokładność i czułość przyrządów pomiarowych. Porównywalność danych mierzonych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi. Profesjonalne i amatorskie stacje pomiarowe. Lokalizacja stacji – homogeniczność, reprezentatywność przestrzenna. Obserwacje wizualne – problemy w interpretacji i zapisie.

Prawne aspekty dostępu do danych meteorologicznych
Podjęte działania w ramach projektu odnośnie zmiany przepisów dotyczących dostępu do danych meteorologicznych. Ocena aktualnego stanu prawnego i planowane działania po zakończeniu projektu.  

Aktywność społeczna i aktywność w biznesie przy wykorzystywaniu danych meteorologicznych
Tworzenie koalicji oraz przykłady dobrych praktyk wykorzystywania danych meteorologicznych.

 
Czytaj więcej...
 

W dniu 12.06.2015 r. przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Klimatologów Polskich gościliśmy przedstawicieli Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwa Środowiska.

 

Pani Anna Kamińska, Naczelnik Wydziału Zielonej Gospodarki i Adaptacji do Zmian Klimatu w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju przedstawiła prezentację „Plany adaptacji do zmian klimatu w miastach - koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego”. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją: 2015-06-12_prezentacja.pdf. Ze strony Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w spotkaniu wzięli udział także Piotr Czarnocki, główny specjalista oraz Marcin Grądzki.

 

 

Pani Anna Kamińska wskazała, że celem projektu jest określenie  podatności największych miast na zmiany klimatu (miasta >100 tys. oraz Sopot), identyfikacja zagrożeń, ocena podatności, analiza ryzyka, opracowanie i wybór opcji adaptacji.

Zaplanowane będą działania adaptacyjne na poziomie lokalnym (finansowanie tych działań: POIiŚ + RPO + NFOŚiGW/wfośigw). Celem projektu będzie także, podniesienie świadomości nt. potrzeby adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym

Czytaj więcej...
 

Cele projektu Digitalizacji biblioteki IMGW-PIB 

 

Głównym celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie biblioteki cyfrowej.

Utworzenie biblioteki wirtualnej IMGW-PIB umożliwi szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy, pozwoli zabezpieczyć najcenniejsze dokumenty Instytutu przed mechanicznym uszkodzeniem, pozwoli utworzyć kopie zasobów Instytutu, zwiększy dostępności bez ograniczeń terytorialnych, wzbogaci literaturę fachową wśród istniejących bibliotek. Zarchiwizowane, poddane konserwacji zbiory biblioteczne oraz dane pomiarowe zostaną udostępnione do celów naukowych (również te obecnie niewykorzystywane ze względu na ich stan techniczny – np. starodruki, dane obserwacyjne). Usprawnienie funkcjonowania biblioteki poprzez podniesienie jakości obsługi czytelników dzięki zapewnieniu warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wspólną platformę komunikacji zwiększy dostępność do materiałów dydaktycznych, w tym do materiałów wykorzystywanych w kształceniu na odległość.

Czytaj więcej...
 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - nie wie ręka lewa co czyni prawa  

 

W dniu 8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” - umieszczony na stronie: https://mac.gov.pl/files/pzip_-_uchwala_rm.pdf, w którym zgodnie z § 3 programu, koordynowanie i nadzorowanie jego realizacji powierzono ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) jest strategicznym dokumentem opisującym działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

Zapisano, że „administracja jest powołana przede wszystkim do tego, aby służyć obywatelowi”.

Na Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) przeznaczona jest kwota aż 2172,5 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ze środków krajowych (publicznych i prywatnych) - co najmniej 394,4 mln EUR.

Czytaj więcej...