Trudności w pomiarach nasilenia burz i innych zjawisk związanych z konwekcją 

 

W ostatnich dniach, pomimo upału, na obszarze Polski dość często pojawiały się krótkie, lokalne burze. Niektóre burze miały gwałtowny przebieg. Prognoza takich zjawisk jest wyjątkowo trudna, stąd na ogół podawana jest bardzo ogólnie. Nie da się określić dokładnego miejsca wystąpienia tego zjawiska oraz stopnia nasilenia na kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin przed pojawieniem się tego zjawiska. Można jednak określić prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk związanych z konwekcją i w przybliżeniu określić przebieg rozwoju burz, choć nawet taka prognoza nie zawsze się sprawdza.

Problemem są również pomiary meteorologiczne wykonywane podczas burz. Ponieważ są to zjawiska lokalne, często obejmują swoim zasięgiem jedynie obszar kilku gmin lub dzielnic
w mieście. Stąd dokładne pomiary meteorologiczne dotyczące na przykład wielkości opadów podczas burzy czy prędkości wiatru na ogół są niedostępne. Sieć stacji i posterunków meteorologicznych jest zbyt rzadka, aby móc przy najmniej w przybliżeniu stwierdzić, jak duży był opad w miejscu występowania największego nasilenia deszczu. Dość często zdarza się sytuacja,

Czytaj więcej...
 

TiO2 – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu 

 

Wraz z postępującym ociepleniem klimatu i zwiększającą się częstością występowania dni upalnych, warunki aerosanitarne w miastach ulegają znaczącemu pogorszeniu. Długotrwałe okresy bez deszczu i towarzyszące im wysokie wartości temperatury powietrza powodują wzrost zanieczyszczenia pyłami. Dodatkowo zanieczyszczenia komunikacyjne w połączeniu z intensywnym promieniowaniem słonecznym skutkują powstaniem groźnego dla zdrowia fotochemicznego zanieczyszczenia atmosfery (zwanego również smogiem typu Los Angeles).

 

W 2002 roku ruszył europejski projekt o nazwie PICADA (Photocatalytic Innovative Coverings Applications for Depollution Assessment) – polegający na zastosowaniu innowacyjnych fotokatalitycznych pokryć na potrzeby oceny eliminacji zanieczyszczeń. Głównym celem projektu było znalezienie i rozwijanie, a także ocena możliwości zastosowania materiałów mogących zostać wykorzystanych do zmniejszenia imisji zanieczyszczeń atmosferycznych. W badaniach skupiono się na dwutlenku tytanu (TiO2), który dzięki swym fotokatalitycznym właściwościom posiada zdolność wiązania różnego typu zanieczyszczeń gazowych (głównie NOx), a także wykazuje się właściwościami samooczyszczania.

Czytaj więcej...
 

Warsztaty ”Dostęp do danych meteorologicznych i ich wykorzystanie w aplikacjach internetowych”, 8 sierpnia 2015 

 

Dnia 8 sierpnia 2015 roku, w Warsztacie Warszawskim odbyły się warsztaty ”Dostęp do danych meteorologicznych i ich wykorzystanie w aplikacjach internetowych” zorganizowane przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska we współpracy ze Stowarzyszeniem Klimatologów Polskich. Na spotkaniu poświęconym zagadnieniom dotyczącym dostępności do danych meteorologicznych pojawili się młodzi pasjonaci meteorologii – aktywni studenci oraz absolwenci Nauk o Ziemi. Zdecydowana większość uczestników doświadczyła już problemu ograniczonej dostępności do danych meteorologicznych. Spotkanie prowadzili Prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska - Pan Szymon Osowski oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Klimatologów Polskich - dr Marek Chabior.

Czytaj więcej...
 

Sposoby prezentacji danych radarowych na różnych portalach internetowych 

 

 

Tak jak już wcześniej wspomniałem, dane radarowe dają ogromne możliwości w śledzeniu rozwoju groźnych zjawisk atmosferycznych o charakterze lokalnym, takich jak burza, nawalny opad deszczu i gradobicia. Na podstawie danych radarowych o dużej rozdzielczości przestrzennej można rozpoznać poszczególne fragmenty szczególnie silnych, zorganizowanych układów burzowych, takich jak superkomórka burzowa. Jednak tylko niektóre ogólnodostępne w internecie prezentacje tych danych umożliwiają rozpoznanie najważniejszych cech groźnych układów burzowych. Zanim przejdę do omówienia poszczególnych serwisów internetowych, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania radarów meteorologicznych. Nie będę tu jednak rozpisywać się o poszczególnych typach sygnatur radarowych ech radarowych.
W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z charakterystycznymi sygnaturami występujących w układach burzowych, zapraszam m.in. na stronę http://lowcyburz.pl/wiedza/.

Czytaj więcej...
 

Radary meteorologiczne a informowanie o groźnych zjawiskach atmosferycznych w Polsce 

 

 

Niemal każdego roku w Polsce przechodzi seria gwałtownych burz, które niosą ze sobą szereg zagrożeń. Burze są często zjawiskiem bardzo zmiennym i czasami nieprzewidywalnym, na ogół występującymi na niewielkim obszarze. Polska dysponuje siecią 8 radarów meteorologicznych, która powstała między innymi dzięki pomocy Banku Światowego udzielonej po powodzi w 1997 roku. Radary te są narzędziem niezbędnym do wykrywania zagrożeń pogodowych o niewielkim zasięgu, takich jak trąba powietrzna, opad gradu oraz bardzo silny, nawalny opad deszczu. W wielu krajach radary są najważniejszym elementem używanym w monitoringu zjawisk burzowych
i w ostrzeganiu przed siłą i skutkami tych zjawisk. Najlepiej rozwinięty system wykrywania niebezpiecznych burz na podstawie zobrazowań radarowych funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie co roku występuje kilka, a nawet kilkanaście serii niszczycielskich trąb powietrznych, gradobić i nawałnic z huraganowym wiatrem. W ostatnich latach również w Europie do wykrywania szczególnie groźnych zjawisk używa się danych radarowych. Pojawiło się wiele stron internetowych, które są prowadzone przez narodowe służby meteorologiczne, jak i osoby prywatne oraz podmioty komercyjne, których podstawą funkcjonowania są dane radarowe. Wszystkie te strony zawierają też ostrzeżenie meteorologiczne, które wydawane są między innymi na podstawie aktualnych danych radarowych. Warto zwrócić uwagę, że proces tworzenia i rozwoju komórki burzowej przebiega szybko i dynamicznie, dlatego szczególnie ważne jest częste odświeżanie prezentowanych na stronach zobrazowań radarowych i prezentowanie ich z jak najmniejszym opóźnieniem.

Czytaj więcej...
 

Projekt ustawy o reuse – sprzeczny z wytycznymi Komisji Europejskiej z dnia 24.07.2014 r.

 

Na nic się zdały starania Komisji Europejskiej aby Polska przyjęła zapisy korzystne dla polskiej nauki oraz polskich firm.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracując nad projektem założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego najwyraźniej zapomniał, że głównym celem projektowanej ustawy powinno być udoskonalenie instytucji ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wszystkie instytucje publiczne. Wbrew zaleceniom KE MAC ograniczył się do stworzenia nowej ustawy (w jakim celu?) regulującej przede wszystkim udostępnianie treści przez instytucje kultury.

Z raportu MAC z konsultacji publicznych projektu z dnia 23.07.2014 r. wynika też, że decydujące były stanowiska poszczególnych ministerstw, a nie dyrektywa 2013/37/UE i stanowisko KE. Przykładem lekceważenia stanowiska KE jest odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Klimatologów Polskich gdzie: wyjaśniono, iż rolą MAiC nie jest ingerowanie w zakres właściwy dla Ministra Środowiska (str. 12, http://mac.bip.gov.pl/fobjects/download/14578/raport-z-konsultacji-spolecznych-re-use-23-lipca-2014-doc.html). Czy to oznacza, że skoro MŚ w zakresie dostępu do danych pogodowych i środowiskowych nie zgadza się na implementację dyrektywy 2013/37/UE, to MAC nie może nic w tej sprawie zrobić?

 

Czytaj więcej...
 

Dane meteorologiczne są informacją sektora publicznego. 

 

Raport końcowy dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rynek produktów, usług i treści cyfrowych opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (isp) w Polsce: stan obecny, perspektywy rozwoju, główne bariery, rekomendacje dotyczące wsparcia z funduszy europejskich” potwierdza tezy stawiane od roku przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich w sprawie konieczność otwarcia danych meteorologicznych i hydrologicznych.

Niestety w 2014 roku podczas prac nad nową ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ze względu na stanowisko Ministerstwa Środowiska nie było zgody na zmianę ustawy o dostępie do informacji publicznej, która niezgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej w sposób zawężający zaimplementowała dyrektywę 2003/98/EC.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie uwzględniło silnego głosu organizacji pozarządowych i przeniosło do nowej ustawy rozwiązania, które są niekorzystne dla rozwoju polskiej nauki oraz polskich firm. Jedyne nadzieja w tym, że Rada Ministrów dokona zmian, które pozwolą na rzeczywistą implementację dyrektywy 2013/37/UE, dyrektywy będącej przecież nowelizacją dyrektywy 2003/98/EC.

Czytaj więcej...
 

Zaproszenie na warsztaty poświęcone dostępności i wykorzystywaniu danych meteorologicznych, Warszawa,  08.08.2015 

 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu "Dostęp do danych meteorologicznych i ich wykorzystanie w aplikacjach internetowych".
Organizatorem wydarzenia będzie Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska we współpracy ze Stowarzyszeniem Klimatologów Polskich.
Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniu 8 sierpnia 2015 r. w godz. 11.00-18.30. Warsztaty są skierowane do pasjonatów meteorologii, przedstawicieli organizacji i instytucji posiadających stacje meteorologiczne, osób prowadzących niezależne serwisy pogodowe, właścicieli amatorskich stacji meteorologicznych oraz specjalistów, którzy stykają się z problemem wykorzystywania danych meteorologicznych. 
 
Warsztaty odbędą się w Centrum Komunikacji Społecznej (Urząd m.st. Warszawy oraz Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) pl. Konstytucji 4, 00-552 Warszawa
W celu zapisania się na warsztaty  w Warszawie prosimy o wypełnienie: formularza zgłoszeniowego
 
 
Czytaj więcej...