Informacja ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Rada UE przyjęła 21.06.2013 r. zmianę dyrektywy UE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (2003/98/WE). Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie zakresu dyrektywy na muzea, biblioteki oraz archiwa. Oznacza to, iż zasoby tych instytucji – dotychczas wyłączone – będą mogły podlegać ponownemu wykorzystywaniu.

Dyrektywa 2003/98/WE była w Polsce wdrożona Ustawą o dostępie do informacji publicznej, która umożliwia ponowne wykorzystanie (re-use) informacji publicznej.

Zdaniem unijnego ustawodawcy zmiana dyrektywy była potrzebna, gdyż „jednym z podstawowych celów ustanowienia rynku wewnętrznego jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi usług świadczonych w skali całej Unii. Biblioteki, muzea i archiwa posiadają bogaty zbiór cennych zasobów informacji sektora publicznego, w szczególności od kiedy przedsięwzięcia w dziedzinie digitalizacji zwielokrotniły ilość dorobku cyfrowego wchodzącego w zakres domeny publicznej. Te zbiory dziedzictwa kulturowego wraz z powiązanymi z nimi metadanymi stanowią potencjalną podstawę treści cyfrowych w zakresie produktów i usług oraz mają ogromny potencjał w dziedzinie innowacyjnego ponownego wykorzystywania w takich sektorach jak edukacja i turystyka”.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie zapisu, iż wszystkie dokumenty udostępniane przez podmioty publiczne można ponownie wykorzystywać do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami autorskimi osób trzecich.

Więcej informacji:


W dniu 20 listopada 2013 odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim Seminarium towarzyszące COP19 - Zaproszenie do pobrania.

W dniu 21 listopada 2013 roku w Auli im. Roberta Schumana, bud. Auditorium Maximum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja o zmianach klimatycznych, klimacie i energii. Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.
Udział w konferencji  jest bezpłatny. Informacja i rejestracja.


Relacja ze spotkania w Lublinie.
Projekt „Dobry klimat dla powiatów" realizowany jest z instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej.
Program LIFE jest jednym z pierwszych funduszy na rzecz ochrony środowiska w UE i jedynym w całości koncentrującym się na tym zagadnieniu. W celu maksymalnego i optymalnego wykorzystania jego potencjału oraz poprawy skuteczności osiągania celów polityki ochrony środowiska, Komisja Europejska podjęła pracę nad kształtem przyszłego programu LIFE, (kontynuacja LIFE + w perspektywie 2014-2020), który najlepiej uwzględniałby potrzeby środowiska i ochrony klimatu. Więcej informacji ...


Na stronie IMGW jest informacja, że w dniu 11 lipca br. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy przekazał Ministrowi Środowiska projekt zmian do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r., w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną (Dz.U. z 2008 r. nr 225; poz. 1501), dotyczący rozszerzenia dostępu do bezpłatnych danych meteorologicznych, z prośbą o wszczęcie procedury legislacyjnej. (Czytaj całość).
Bardzo cieszy informacja, że IMGW mając na uwadze zwiększony dostęp społeczeństwa do środków masowego przekazu, w tym Internetu i nowych technologii, proponuje rozszerzyć zakres danych jakie obecnie są prezentowane na stronie www.pogodynka.pl, w tym nieodpłatne udostępnianie danych radarowych. Więcej informacji:


W dniu 14 czerwca 2013 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze SKP.


Seminarium "Monitoring klimatu - metody i opracowania"

Seminarium odbyło się 14 czerwca 2013 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 30.

Zaproszenie na SeminariumKarta zgłoszenia


Informacja ze strony Ministerstwa Środowiska:

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategicznego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Ministerstwo Środowiska zaprasza do otwartych konsultacji społecznych projektu Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). Dokument jest odpowiedzią na potrzebę podjęcia działań dostosowawczych wobec zmian klimatu, których pogłębiające się skutki stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju państw i regionów. Konsultacje potrwają do 30 kwietnia 2013 r.

Celem  strategii jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w obliczu ryzyk, jakie niosą za sobą zmiany klimatu oraz wykorzystanie pozytywnego wpływu jaki działania adaptacyjne mogą mieć na wzrost gospodarczy i stan polskiego środowiska. Dokument SPA 2020 koresponduje z właściwymi rządowymi strategiami rozwoju, stanowiąc ich uzupełnienie w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Dodatkowo będzie punktem wyjścia dla programowania szczegółowych działań adaptacyjnych w poszczególnych sektorach na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i zgłaszania Państwa uwag i komentarzy do projektu SPA 2020. Niezbędne materiały zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce Adaptacja do zmian klimatu.

Uwagi prosimy  przesyłać do  30.04.2013 r. elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:

Ministerstwo Środowiska
Departament Zrównoważonego Rozwoju
Ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Kolejna nowelizacja Prawa Wodnego
W dniu 7 marca br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, dokonująca implementacji do polskiego systemu prawa dyrektywy  ramowej w sprawie strategii morskiej. Informacja jest na stronie www.lex.pl.

Przy okazji Sejm zmienił także art. 110 ust. 3 i 4 prawa wodnego dodając jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk. W ust. 4 wkradł się błąd, ponieważ wpisano tam Państwową Akademię Nauk. Zmiany ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw można pobrać ze strony Kancelarii Sejmu gdzie znajduje się Internetowy system aktów prawnych.

Dokonana nowelizacja nie zmienia jednak w sposób jakościowy dostępu do danych meteorologicznych, ponieważ art. 110 ust. 3 i 4 częściowo wyłącza stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej.