Istotną część wszystkich zasobów informacyjnych stanowią zasoby tworzone lub finansowane przez podmioty publiczne. Autorzy założeń ustawy uznają, że takie dobra należy uznać za dobra wspólne. Otwartość tych zasobów ma zapewniać maksymalizację korzyści społecznych płynących z ich wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Przez otwartość rozumie się dostępność zasobów oraz faktyczną i prawną możliwość ponownego ich wykorzystania. Internet zapewnia szeroką możliwość udostępniania tychże zasobów.
Otwarcie zasobów publicznych może zaowocować kreowaniem różnego rodzaju wartości dodanej przez podmioty trzecie. Efektem miałby więc być rozwój nauki oraz usług świadczonych w oparciu o te zasoby. A w konsekwencji zapewniałoby to wyrównywanie szans edukacyjnych i możliwości uczestnictwa w kulturze, a także poprawa efektywności i przejrzystości działania administracji publicznej.

Czytaj więcej...
 

 

 

25.07.2012 r. – Opinia SLLGO, Stowarzyszenia 61/MamPrawoWiedziec.pl, Stowarzyszenia Klon/Jawor i Stowarzyszenia Klimatologów Polskich projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i kryteriów weryfikacji zasobu informacyjnego, jego przetwarzania i udostępniania oraz standardów technicznych prowadzenia centralnego repozytorium informacji publicznej

W opinii wskazano m.in. na brak korespondującego rozporządzenia określonego w art. 9a ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej Ustawy). Więcej informacji.