Komisja Europejska podjęła w dniu 24.06.2010 r. br. decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z nieprawidłowym wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, takich jak mapy cyfrowe, informacje meteorologiczne, prawne, o ruchu drogowym, finansowe, gospodarcze i inne dane.
Tego typu informacje sektora publicznego mogą być wykorzystane w produktach i usługach, takich jak samochodowe systemy nawigacyjne, prognozy pogody oraz usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Ocenia się, że ich wartość wynosi co najmniej 27 mld euro rocznie, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Komisję w 2006 r. Badanie Komisji Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/mepsir/executive_summary.pdf

Unijna dyrektywa w sprawie informacji sektora publicznego, przyjęta w 2003 r., wymaga od państw członkowskich zapewnienia dostępności takich informacji, a także zagwarantowania, że sektor publiczny oraz wszyscy ci, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem tych danych, są świadomi swoich praw i obowiązków. W czerwcu 2009 r. Komisja zwróciła się do Polski o podjęcie niezbędnych działań w celu dostosowania polskich przepisów do wymogów dyrektywy. Wobec braku odpowiednich działań Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości.

Komisja podjęła taką decyzję, gdyż Polska nie wdrożyła do prawa krajowego podstawowych przepisów unijnej dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego. Polskie prawo nie zawiera ogólnych przepisów dyrektywy, dotyczących praw osób fizycznych odnoszących się do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz stosownych obowiązków organów sektora publicznego.

W szczególności polskie prawo nie zawiera przepisów dotyczących opłat za korzystanie z informacji sektora publicznego, w stosownych przypadkach, niedyskryminowania użytkowników, przejrzystości w odniesieniu do rodzaju informacji, jakie mogą być dostępne do ponownego wykorzystywania, warunków licencjonowania, zakazu umów o wyłączność (przyznawaną przez organy publiczne przedsiębiorstwom na wykorzystywanie informacji sektora publicznego) oraz rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji. W związku z tym sektor publiczny oraz wszyscy ci, którzy ponownie wykorzystują jego informacje nie znają swoich praw i obowiązków, a więc nie mogą się na nie powoływać przed krajowym wymiarem sprawiedliwości.

• Kontekst
W Europie obywatele korzystają z produktów i usług opartych na szerokich zasobach informacji wytworzonych, zebranych i udostępnionych przez organy sektora publicznego, takich jak samochodowe systemy nawigacyjne, prognozy pogody czy usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Jednak pomimo ich finansowej wartości, szacowanej na 27 mld euro w UE, Komisja stwierdziła w przeglądzie dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego, opublikowanym dnia 7 maja 2009 r., że większość informacji sektora publicznego w Europie, począwszy od statystyk a skończywszy na informacjach o ruchu drogowym, nadal nie podlega ponownemu wykorzystaniu. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zbliża rządy do obywateli. Pomaga tworzyć nowe miejsca pracy i napędza gospodarkę.
W celu lepszej koordynacji działań w zakresie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, w listopadzie 2009 r. państwa członkowskie przyjęły „Visby Declaration – Creating impast for an eUnion 2015” (Deklaracja z Visby – stworzenie bodźców dla Unii online do roku 2015) oraz zatwierdziły „Ministerial Declaration on eGovernment” (Ministerialna deklaracja w sprawie administracji elektronicznej). W szczególności ministerialna deklaracja wzywała kraje UE do bezpłatnego udostępniania danych, w interesie przedsiębiorstw, badań i rozwoju oraz przejrzystości, w otwartym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. W styczniu 2010 r. rząd Wielkiej Brytanii uruchomił internetowy punkt dostępu do przechowywanych przez rząd danych nieosobowych (www.data.gov.uk).

W powyższym tekście zacytatowano fragmenty z opracowania Magdaleny Skulimowskiej przygotowanego na podstawie informacji Komisji Europejskiej pt. Sprawy dotyczące naruszeń przepisów unijnych Komisja Europejska, czerwiec 2010 r.

Informacja o pozwie KE znajdue się na stronie: Informacje sektora publicznego: Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieprawidłowym wdrożeniem przepisów unijnych European Commission.

 

W powyższym tekście należy dodatkowo podkreślić: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zbliża rządy do obywateli. Pomaga tworzyć nowe miejsca pracy i napędza gospodarkę.