Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Klimatologów Polskich odbyło się w Warszawie w dniu 13 stycznia 2010 roku. Uczestniczyło w nim 24 klimatologów z całej Polski. Zebrani powołali wówczas Komitet Założycielski Stowarzyszenia, przyjęto Statut Stowarzyszenia, wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich zostało zarejestrowane w dniu 29 września 2010 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Główne cele Stowarzyszenia Klimatologów Polskich:

  1. Popieranie rozwoju klimatologii i związanych z nią gałęzi nauki oraz podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji klimatologów.
  2. Upowszechnianie klimatologii i jej osiągnięć, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu klimatologii w społeczeństwie.
  3. Reprezentowanie środowiska klimatologów w kraju i za granicą.
  4. Integrowanie środowiska klimatologów, sprzyjanie wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń.
  5. Reprezentowanie interesów i ochrona praw członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
  6. Promowanie i wspieranie wolontariatu.