Dane meteorologiczne otwarte!!!
 
 
W dniu 25.02.2016 r. Sejm jednomyślnie przyjął poprawki Senatu i ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego czeka już tylko na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy. Po latach starań IMGW od 1 stycznia 2017 r. będzie nieodpłatnie udostępniało dane meteorologiczne i hydrologiczne (Posłowie jednomyślnie głosowali przeciw odrzuceniu poprawek Senatu.)
 
Ogromne podziękowanie kieruję do wszystkich osób, które podpisały się pod petycją do Ministra Środowiska! Tylko dzięki tak znaczącemu poparciu petycji udało się przekonać urzędników Ministerstwa Środowiska do zmiany stanowiska w sprawie ustawy. Do dnia 27.02.2016 r. petycję podpisało 353 osoby. Decydująca była też Sejmowa Podkomisja ASW z dnia 12.01.2016 r. podczas której udało mi się przekonać Przewodniczącego Podkomisji Posła Jerzego Polaczka oraz Ministra Cyfryzacji Witolda Kołodziejskiego, że nie można już dłużej zwlekać z otwarciem danych meteorologicznych i hydrologicznych.
Przy okazji okazuje się, że urzędnikom Ministerstwa Środowiska łatwiej było zgodzić się na zmianę ustawy niż na anulowanie porozumień jakie IMGW zawiera z uczelniami. Z tego względu niezbędne jest nie tylko anulowanie porozumień jakie zawiera IMGW z uczelniami ale także reforma IMGW.
 
Zmiany są naprawdę duże, począwszy od najważniejszego art. 4 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, który wymusił zmianę art. 110 ustawy prawo wodne:
Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w posiadaniu:
3)     uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyjątkiem:
a)     bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
b)     Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
c)     Państwowego Instytutu Geologicznego,
 
Kotwica Art. 31. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w art. 110 ust. 3–8a otrzymują brzmienie:
3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.
4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Państwowej Akademii Nauk.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych.
6. Organy władzy publicznej oraz właściciele wód lub działający w ich imieniu zarządcy, a także uczelnie, instytuty badawcze oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk nie mogą przekazywać innym podmiotom udostępnionych informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, do wykorzystywania w celach komercyjnych.
7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4.
8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe.
8a. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i 8, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …).”;
2)     w art. 194 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15)  wbrew przepisowi art. 110 ust. 6 przekazuje udostępnione informacje innym podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych”.
Art. 32. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:
4)     w art. 9a:
b)     w ust. 2:
–     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę są obowiązane:”,
–     uchyla się pkt 6,
–     pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)    państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) innych niż państwowe instytuty badawcze.”,
 
Kolorem zielonym zaznaczyłem ustępy, które zmieniło Ministerstwo Środowiska w związku ze zmianą art. art. 4 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a kolorem czerwonym te, które mogły zostać usunięte ale zostały zmienione. Zaproponowane przeze mnie zmiany zostały zaznaczone. W ust. 5 dopisano w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych, a w ust. 7 został usunięty fragment innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4. W związku z tym, że Ministerstwo Środowiska nie wyraziło zgody na usunięcie ust. 6, przyjęty został zapis zbliżony do mojej kompromisowej propozycji.
Kolejną bardzo ważną zmianą, do której przekonałem Ministerstwo Cyfryzacji to zmiana art. 9a ust. 2 pkt. 7 dzięki któremu IMGW stał się podmiotem zobowiązanym do udostępniania danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.
 
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przedstawił poseł Jerzy Polaczek (16:42:40). Posłowie we oświadczeniach w imieniu klubów wskazywali na znaczenie otwarcia danych meteorologicznych i hydrologicznych. 
 

Marek Chabior