Wniosek o zmianę art. 110 ust. 5, 6 i 7 ustawy prawo wodne
 
W 2014 i 2015 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji nie widziano możliwości otwarcia danych meteorologicznych ze względu na sprzeciw Ministerstwa Środowiska (MŚ). Obecne trudne rozmawy z MŚ zakończyły się otwarciem danych meteorologicznych w zakresie, który jeszcze 4 miesiące temu wydawał się niemożliwy. Teraz czas na dobrą zmianę w IMGW. W tym celu w dniu 11.01.2016 r. skierowałem petycję do Ministra Środowiska w sprawie zmiany zasad udostępniania danych meteorologicznych oraz treści porozumień, które IMGW-PIB zawiera ze szkołami wyższymi (treść petycji na stronie MŚ). Petycja ukazała się na stronie Ministerstwa Środowiska dopiero w dniu 12.02.2016 r., po moim wniosku o dostęp do informacji publicznej. Najważniejszy pierwszy postulat został już spełniony na posiedzniu Komisji ASW w dniu 26.01.2016 r. (Mam nadzieję, że Minister Środowiska doprowadzi także do zmiany zasad udostępniania danych meteorologicznych przez IMGW już w marcu.) 
Bardzo ważna zmiana dotycząca włączenia danych meteorologicznych do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) nastąpiła w dniu 9.02.2016 r. na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu. Słowa uznania kieruję do Ministra Cyfryzacji Witolda Kołodziejskiego za zgodę na podjęcie się negocjacji i przekonanie MŚ do tej dobrej zmiany. Niestety MŚ zgadzając się także na zmianę art. 194 pkt. 15 nie zauważyło konieczności zmiany art. 110 ust. 6. Inna sprawa, że art. 194 pkt 15 powinien zostać usunięty. 
Przy okazji potrzeby naprawienia ewidentnego błędu w art. 110 ust. ust. 6, warto zmienić ust. 5 i 7, które nierówno traktują podmioty w nich wskazane.
W tym celu wystąpiłem z pismem do Ministra Środowiska Mariusza Gajdy oraz Ministra Cyfryzacji Witolda Kołodziejskiego. 
Podobne pismo skierowałem do Senatorów: 
Szczecin, 15.02.2016 r. 
Szanowna Pani Senator
Szanowny Panie Senatorze
wnoszę o zgłoszenie oraz poparcie zmiany w projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w treści art. 30. w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm. 14) w art. 110 ust. 5, 6 i 7.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ustawowych, a uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na potrzeby badań naukowych i dydaktycznych.
6. Udostępnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mogą być przekazywane innym podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych.
7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4. 
tak aby po zmianie brzmiały:
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ustawowych. 
6. „Podmioty wskazane w ust. 3 i 4, które uzyskały informacje przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur nie mogą ich przekazywać innym podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych. 
7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur.  
 
Uzasadnienie
Proszę o zgłoszenie i poparcie doprecyzowującej zmiany w art. 110 ust. 5 ustawy prawo wodne ze względu na ograniczenia dla uczelni, instytutów badawczych oraz jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk jaki pojawił się poprzez niedopatrzenie w projekcie ustawy, którego nie ma w aktualnie obowiązującym art. 110 ust. 5 ustawy prawo wodne (5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ustawowych.) 
Uzasadnieniem tej poprawki jest potrzeba równego traktowania uczelni, instytutów badawczych oraz jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Uczelnie wyższe w ramach zadań ustawowych realizują z różnymi podmiotami projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane ze środków zagranicznych bądź publicznych oraz przygotowują ekspertyzy na potrzeby instytucji publicznych. Uczelnie wyższe nie mogą być ograniczane w realizacji swoich zadań ustawowych, a co gwarantuje obecny art. 110 ust. 5 ustawy prawo wodne. 
 
Proszę o zgłoszenie i poparcie doprecyzowującej poprawki do art. 110 ust. 6 ustawy prawo wodne, ponieważ obecnie w ust. 6 i 7 wymienione są te same informacje, co powoduje kolizję z poprawkę do art. 194 pkt. 15 przyjętą przez połączone Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Kultury i Środków Przekazu. Dodatkowo istnieje kolizja poprawki do art. 194 pkt. 15 z przyjętą przez Komisje, poprawką zmieniającą art. 9a ust. 2 pkt. 7 ustawy o dostępie do informacji publicznej, która zgodnie z uzasadnieniem uporządkowuje zakres podmiotowy Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.
W ust. 6 wskazane są „udostępnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4”. W ust. 3 i 4 wymienione są: „informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur”. Te same „informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur” wskazane są w ust. 7. W związku z tym, że ust. 6 zakazuje przekazywania tych informacji do celów komercyjnych zachodzi kolizja z poprawkę do art. 194 pkt. 15.    
Rozwiązaniem jest doprecyzowanie ust. 6 poprzez wskazanie podmiotu, którego ten zakaz dotyczy: 6. „Podmioty wskazane w ust. 3 i 4, które uzyskały informacje przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur nie mogą ich przekazywać innym podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych.” Po tej zmianie art. 194 pkt. 15 ustawy prawo wodne będzie zgodnie z treścią uzasadnienia do tej poprawki. 
 
Proszę o zgłoszenie i poparcie zmiany w ust. 7 poprzez usunięcie słów innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4. Nie ma powodu aby instytucje publiczne wskazane w ust. 3 i 4 były wyłączone z ponownego wykorzystywania informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych procedur. Wniosek ma związek treścią porozumień jakie obecnie zawiera IMGW z uczelniami. Z tego też względu wystosowałem w dniu 11.01.2015 r. petycję do Ministra Środowiska w sprawie zmiany zasad udostępniania danych meteorologicznych oraz treści porozumień, które IMGW zawiera ze wyższymi uczelniami (Załącznik 1). Usunięcie z ust. 7 treści „innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4” pozwali uczelniom uzyskiwać informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur bez żadnych warunków i nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania. 
 
Problemy ze zmianą art. 110 wynikają z faktu, że Ministerstwo Środowiska zdecydowało się na dwa tryby nieodpłatnego przekazywania informacji o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych procedur wskazane w ust. 3 i 4 oraz ust. 7 określone jako udostępnianie oraz przekazywanie.  
 
Z poważaniem
Marek Chabior
 
Załącznik: