Dane meteorologiczne zostają otwarte dla obywateli. 

 
Taka decyzja zapadła w dniu 26.01.2016  r. na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie rządowego projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141). Czekają nas jeszcze dalsze prace nad tą ustawą. Będę zgłaszać kolejne propozycje zmian, ponieważ są jeszcze pewne niekonsekwencje w zapisach w art. 30 i 31 procedowanej ustawy.  Napiszę o tym w najbliższym czasie. 
IMGW jest wreszcie podmiotem zobowiązanym do udostępniania danych w trybie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nie rozumiem jednak dlaczego w zasadzie pozostały bez zmian zapisy dotyczące podmiotów wskazanych w art. 110 ust. 3 ustawy prawo wodne. O tym trzeba będzie jeszcze rozmawiać. Szkoda, że do prac nad ustawą nie włączyli się przedstawiciele wyższych uczelni. 
Nagranie z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 26.01.2016 r.: https://www.youtube.com/watch?v=-0ZZE3YKNeQ 
Sprawozdanie Komisji ASW z dnia 26.01.2016 r.:
 
Poniżej prezentuję proponowane w ustawie zapisy, które w mojej ocenie są ważne dla wszystkich korzystających z danych IMGW. 
Ustawa z dnia o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w posiadaniu:
Pkt. 3) uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
 
 
 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyjątkiem:
a) bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach,
b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
c) Państwowego Instytutu Geologicznego,
Art. 30. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.16)) w art. 110 ust. 3–8a otrzymują brzmienie:
„3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk. 
4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Państwowej Akademii Nauk. 
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ustawowych, a uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na potrzeby badań naukowych i dydaktycznych.
6. Udostępnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mogą być przekazywane innym podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych. 
7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4.
8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe.
8a. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i 8, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia … 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …).”.
Art. 31. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. …) wprowadza się następujące zmiany:
Art. 9a ustawy o dostępie do informacji publicznej 
„1. Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …), w sposób użyteczny i efektywny, stanowią zbiór, zwany dalej „zasobem informacyjnym”, i są udostępniane w centralnym repozytorium.”,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę są obowiązane:”,
 
1) organy administracji rządowej;
2) fundusze celowe;
3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
4) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) Narodowy Fundusz Zdrowia;
6) państwowe instytuty badawcze;
7) państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.7)).
 
Art. 39. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b i c oraz art. 30 w zakresie art. 110 ust. 3–8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.