Społeczny audyt IMGW PIB

 

Czas na rozpoczęcie społecznego audytu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie udostępniania danych meteorologicznych. 

Z poniżej załączonej odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na wniosek z dnia 19.12.2015 r. wynika, że niezbędne jest złożenie pism do:
1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
2. Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy  
3. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 

4. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy 

Konieczne jest jeszcze uzupełniające pismo do Ministerstwa Środowiska. 

 

Proszę zapoznać się z odpowiedzią MŚ (np. pkt 8-10) na wniosek o dostęp do informacji publicznej, ponieważ "rozjaśnia" pewne kwestie. Kolejne pisma powinny rozwiać pozostałe wątpliwości prawne w zakresie zasad dostępu do danych meteorologicznych. 

 

Departament Ochrony Środowiska

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

 

DOŚ-IY.465.65.2015.AB

Pan

Marek Chabior

 

....................

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 grudnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie informuję co następuje. Nadzór nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z późn. zm.), sprawuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

1. Ministerstwo Środowiska nie dysponuje cennikiem wysokości opłat za dane meteorologiczne jaki stosuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W posiadaniu danych, wnioskowanych w punkcie 1 wniosku, pozostaje IMiGW-PIB.

2. Ministerstwo Środowiska nie dysponuje listą instytucji, od których IMGW-PIB pobiera opłaty za dane meteorologiczne.

3. Ministerstwo Środowiska nie dysponuje informacją czy IMGW-PIB pobiera opłaty za przekazywanie danych meteorologicznych od GUS do celów statystycznych. Ponadto ustawa Prawo wodne, a w szczególności art. 110 wskazuje na jakich zasadach, jaki zakres informacji i jakim podmiotom IMGW-PIB przekazuje dane meteorologiczne. Z regulacji ustawowej wynika, że: właścicielem informacji zbieranych i przetwarzanych w

wyniku realizacji standardowych procedur przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną jest Skarb Państwa. W imieniu Skarbu Państwa informacją, o której mowa w ust. 1, rozporządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i jest on obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, jak również uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na potrzeby badań naukowych i dydaktycznych. Informacje, o których mowa powyżej, nie mogą być przekazywane innym podmiotom do wykorzystywania ich w celach komercyjnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje odpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ustawie - Prawo wodne, a wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu państwa. Instytut przekazuje odpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe, a wpływy z tego tytułu stanowią przychód IMGW-PIB. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa powyżej, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015 r., poz. 2058).

4. Wykonawcą Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 i związanego z nim projektu KLIMADA, jest Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. Z posiadanych przez Ministerstwo Środowiska informacji wynika, że wykonawca wykorzystywał dostępne opracowania 1MGW-PIB, a dane których w istniejących opracowaniach nie było kupowano z IMGW-PIB. Strategia adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy to projekt realizowany jest przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju i jedynie w Instytucie można uzyskać odpowiedź na pytanie o dane. Jeżeli chodzi o Miejskie Plany Adaptacji to przetarg na realizację tego projektu nie został jeszcze ogłoszony i prace nad dokumentami się nie rozpoczęły.

5. Ministerstwo Środowiska nie posiada informacji, czy i w jakim zakresie został ograniczony dostęp do danych, którymi dysponuje IMGW.

6. Zasady dotyczące pobierania opłat za udostępnianie danych meteorologicznych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej reguluje ustawa - Prawo wodne.

7. W roku 2015, w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ministerstwo Środowiska przeprowadziło w dniach 16 lutego - 6 marca 2015 r. kontrolę problemową nr 9/2015 w zakresie: działalności finansowej IMGW-PIB, organizacji i jakości pracy IMGW-PIB, jakości zarządzania IMGW-PIB oraz stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska. W wyniku kontroli działalność IMGW-PIB została oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami. Zalecenia pokontrolne dotyczyły dokonywania każdorazowej oceny zasadności wysokości ponoszonych kosztów na reprezentację i reklamę oraz podróże służbowe, jak również wprowadzenia dodatkowych formalnych mechanizmów kontrolnych zmierzających do ograniczenia płacenia kar umownych i odsetek.

8. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa służba hydrogeologiczna oraz państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących finansowane są ze środków budżetu państwa, na zasadach wskazanych w art. 109 ustawy - Prawo wodne.

9. Zgodnie z art. 102 ustawy Prawo wodne - państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub hydrosferze, a także na potrzeby rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju. W zakresie tym nie wprowadzono żadnych innych ustaleń. Zgodnie z regulacją ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014, poz. 1620) - art. 2 pkt 9 - IMGW-PIB, jako jednostka będąca instytutem badawczym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2015, poz. 1095), pozostaje jednostka naukową, zatem stosuje się do niego wyłączenia przewidziane w art. 23a ust. 3 pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczące działalności badawczej i dydaktycznej.

10. Dane meteorologiczne opracowywane i gromadzone przez IMGW-PIB chronione są regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie - Prawo wodne i dane te stanowią własność Skarbu Państwa. Danymi tymi dysponuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB.

 

 

Z poważaniem,

Dyrektor Departamentu

Ochrony Środowiska

Małgorzata Typko

 

 

Treść listu w pliku pdf