Podkomisja sejmowa - Czy dane meteorologiczne zostaną uwolnione?  

 

W dniu 12.01.2016 r. odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141).
Na moją prośbą o wzięcie udziału w posiedzeniu podkomisji pozytywnie odpowiedzieli Łowcy Burz. Nasz udział w posiedzeniu podkomisji był niezbędny, ponieważ mimo naszego pisma sprawa uwolnienia danych meteorologicznych nie byłaby w ogóle poruszona i trzeba byłoby zaczynać wszystko od nowa. Na posiedzeniu komisji w dniu 26.01.2016 r. powinni być obecni przedstawiciele instytucji, organizacji i firm zainteresowanych dostępem do danych meteorologicznych.  

W imieniu SKP zgłosiłem potrzebę zmiany art. 3 pkt. 3 tej ustawy i rozpoczęła się jedna z dłuższych dyskusji podczas tego posiedzenia. Po moim wystąpieniu zabrał głos Piotr Szuster ze Stowarzyszenia Skywarn Polscy Łowcy Burz. Wskazał min., że dane radarowe są dostępne nieodpłatnie na czeskich stronach  internetowych, podczas gdy IMGW żąda za nie wysokich opłat. Szymon Osowski z SOWP w swojej wypowiedzi poparł nasze stanowiska. 

W odpowiedzi, Minister Cyfryzacji, Witold Kołodziejski, stwierdził, że mimo rozumienia potrzeby proponowanej zmiany, nie widzi możliwości zmiany treści tego artykułu, ze względu na fakt że IMGW jest podmiotem wyłączonym, ponieważ jest państwowym instytutem badawczym. Pan Minister dostrzega jednak, że fakt i termin powołania IMGW na PIB budzi spore pewne wątpliwości, ale problemem są także straty finansowe jakie poniesie IMGW.W drugiej wypowiedzi wskazałem, że właścicielem danych jest skarb państwa i IMGW z tytułu proponowanej zmiany nie poniesie strat. Zwróciłem też uwagę, że IMGW nie jest podmiotem wyłączonym z trybu ponownego wykorzystywania, ze względu na punkt 10 Dyrektywy 2013/37/UE oraz art. 102 ustawy prawo wodne.
W kolejnej wypowiedzi Minister stwierdził, że IMGW potrzebowałby czasu na dostosowanie się do takiej zmiany. Wszystko zależy więc od stanowiska Ministra Środowiska, a  z tego co wie,  to mimo zmiany rządu -  stanowisko ministerstwa nie uległo zmianie w tej sprawie. W dyskusji padła też propozycja, że rozwiązaniem problemu mogłoby być pozbawienie IMGW statusu państwowego instytutu badawczego. 
Zwróciłem także uwagę, że koszty braku otwartego dostępu do danych ponoszą także instytucje publiczne, które muszą „kupować” dane w IMGW. Jesteśmy też w sytuacji, że ze względu na zaporowe ceny danych meteorologicznych plany adaptacji do zmian klimatu w miastach "prowadzone" będą bez danych IMGW, co niekorzystnie wpłynie na wyniki tych badań. 
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Jerzy Polaczek poprosił Ministra Kołodziejskiego o spotkanie z Ministrem Środowiska w celu przyjęcia stanowiska, które zostanie przedstawione w dniu 26.01.2016 r. na kolejnym posiedzeniu Podkomisji.  
Po raz kolejny wskazałem, że IMGW nie musi się dostosowywać, ponieważ zyski ze sprzedaży standardowych danych meteorologicznych obowiązane jest przekazywać skarbowi państwa. Straty po stronie wpływów poniesie skarb państwa na poziomie do 1 mln zł rocznie. 
Reasumując - jest szansa na zmianę art. 3 pkt. 3 ustawy pod warunkiem, że uda się przekonać pracowników Ministerstwa Środowiska i Cyfryzacji, że skarb państwa jest właścicielem standardowych danych meteorologicznych i IMGW nie poniesie straty gdy będą udostępniane nieodpłatnie. 
 
Marek Chabior