INFOGRAFIKA:
NIE MA INFORMACJI W BIP ANI CRIP. W TAKIM PRZYPADKU TRZEBA ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA FORMULARZU OKREŚLONYM PRZEZ MINISTRA W ROZPORZĄDZENIU

Opis Infografiki:

Czym jest ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

W ustawie o dostępie do informacji publicznej wskazana została następująca definicja: Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

Dotyczy to sytuacji w jakich przy wykorzystaniu informacji publicznych powstaje np. aplikacja internetowa wykorzystująca dane meteorologiczne.

Wniosek.

Wniosek musi być złożony na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ważne, aby przez złożeniem wniosku zapoznać się w Biuletynem Informacji Publicznej oraz Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, ponieważ jeżeli tam są udostępnione wnioskowane informacje to organ nie ma obowiązku wykonać wniosku.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku (np. złożenie nie na formularzu) wnioskująca osoba otrzyma wezwanie do uzupełnienia braku, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Oferta.

Oferta może dotyczyć opłat i warunków wykorzystywania informacji publicznej.

Możliwość wyliczenia opłaty dotyczy:

1. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek (…) jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Przy czym organ ma dwa obowiązki: Publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, lub miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi. Każdorazowo organ podaje na żądanie wnioskodawcy informację o zasadach obliczenia wysokości opłaty.

Oferta może zawierać również warunki. Organ może wyznaczyć dowolną liczbę warunków z określonych przez ustawodawcę:

1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego;

2) obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

3) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

4) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

5. Przyczyny odmowy udostępnienia informacji do ponownego wykorzystania:

Organ odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom określonym w ustawie o ochronie informacji niejawnych, ze względu na ochronę prywatności, tajemnicę przedsiębiorcy oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.

2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

Organ może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej jeżeli wniosek dotyczy sytuacji w jakiej przygotowanie informacji spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Odmowa następuje w formie decyzji. W decyzji na końcu znajduje się pouczenie o możliwości odwołania, złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, które zawiera termin oraz organ, do którego można się odwołać.

W przypadku jakim organ, do którego zostało złożone odwołanie nie uwzględni zarzutów i podtrzyma stanowisko wyrażone w pierwszej decyzji można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – pouczenie będzie na końcu decyzji.

Organ ma obowiązek przekazania kat i odpowiedzi na skargę do sądu w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Skarga jest rozpatrywana przez sąd w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi wraz z odpowiedzią.

Dane: