INFOGRAFIKA:
USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opis Infografiki:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tworzy odrębną procedurę udostępniania informacji publicznych, które dotyczą środowiska.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. Nie ma znaczenia np. status, czy wiek osoby, która chciałaby uzyskać taką informację.

Obowiązek udostępnienia dotyczy informacji, które są w posiadaniu danego organu i nie ma znaczenia czy ten organ wytworzył te informacje, czy też zostały one dla niego przeznaczone (inna osoba, czy też podmiot rzeczywiście je wytworzył) - ważne jest właśnie posiadanie.

Katalog informacji jakie są udostępniane na podstawie tej ustawy został określony w art. 9:

1. Udostępnieniu, o którym mowa w art. 8, podlegają informacje dotyczące:

1) stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;

2) emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;

3) środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;

4) raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;

5) analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3;

6) stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:

a) stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub

b) przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 - emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3.

Organ ma obowiązek udostępniania informacji formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.

2. Wniosek:

Bez pisemnego wniosku udostępniane są następujące informacje:

1) informację niewymagającą wyszukiwania - dotyczy to sytuacji w jakiej informację można udostępnić bez nadmiernego wyszukania, czy przygotowywania - w zasadzie skierowanie pytania wiąże się z niezwłocznym udzieleniem informacji - nie ma przy tym znaczenia czy to będzie odpowiedź ustna, czy też udostępnienie dokumentu.

2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.4)), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia:

Zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej:

1) za klęskę żywiołową - rozumie się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem;

2) za katastrofę naturalną - rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu;

3) za awarię techniczną - rozumie się przez to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.

Zatem w tych sytuacjach niezależnie czy informacji trzeba wyszukać, czy też nie organ ma obowiązek udostępnienia informacji, przy czym informacje te mają umożliwić osobom zagrożonym podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód. Każdorazowo taka przesłanka będzie oceniana dla danego postępowania. Obowiązek ten może mieć znaczenie przy udostępnianiu danych meteorologicznych przez takie instytucje jak PIB IMiGW. Informacje te muszą być udostępnione w dniu złożenia wniosku.

Wniosek pisemny:

Wniosek nie musi mieć szczególnej formy, ważne, aby z niego wynikało jakie informacje mają być udostępnione i w jaki sposób oraz w jakiej formie.

Wniosek może być złożony np. tradycyjnie, za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej.

3. Organ może odmówić udostępnienia informacji z następujących przyczyn:

Art. 16 ust. 1. Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli informacje dotyczą:

1) danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2);

2) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania;

3) spraw będących przedmiotem praw autorskich, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.5)), lub patentowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.6)), jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa;

4) danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.7)), dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych;

5) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu;

6) dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju;

7) informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania;

8) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 79 ust. 2;

9) obronności i bezpieczeństwa państwa;

10) bezpieczeństwa publicznego;

11) danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 i 888) o:

a) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

b) zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155),

c) wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych.

Art. 17 Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:

1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;

2) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;

3) wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;

4) wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Odmowa następuje w formie decyzji. W decyzji na końcu znajduje się pouczenie o możliwości odwołania, złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, które zawiera termin oraz organ, do którego można się odwołać.

W przypadku jakim organ, do którego zostało złożone odwołanie nie uwzględni zarzutów i podtrzyma stanowisko wyrażone w pierwszej decyzji można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – pouczenie będzie na końcu decyzji.

Organ ma obowiązek przekazania kat i odpowiedzi na skargę do sądu w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Skarga jest rozpatrywana przez sąd w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi wraz z odpowiedzią.

Dane: