INFOGRAFIKA:
TWORZENIE USTAW W PARLAMENCIE

Opis Infografiki:

Pierwszym krokiem jaki można podjąć jest zachęcenie posłów do złożenia wniosku o wysłuchanie publiczne projektu ustawy – w komisji taki wniosek może złożyć pisemnie poseł.

W przypadku przegłosowania wysłuchania publicznego można zgłosić się w celu wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym – szczegółowa instrukcja dotycząca wysłuchania publicznego znajduje się pod tym adresem: http://www.sejm.gov.pl/lobbing/inf_ogolna.pdf formularze do zgłoszenia: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/wysluchanie_publiczne

Rolą wysłuchania publicznego jest przedstawienie argumentów, stanowisk, opinii. Publiczne prezentowanie stanowisk ma na celu ułatwienie procesu stanowienia prawa.

Prace w komisjach i podkomisjach.

W pierwszej kolejności należy na stronach Sejmu RP odszukać dokumenty związany z danym aktem prawym (poza projektem, warto odszukać czy były zamawianie ekspertyzy i opinie). Również należy ustalić na jakim etapie jest procedowany projekt ustawy. Jeżeli nie znaleźliśmy dokumentów na stronach Sejmu RP to można zadzwonić albo wysłać wniosek o udostępnienie szukanych dokumentów.

Podczas pierwszego czytania projektu może zostać przegłosowane odrzucenie projektu w całości. Warto zatem już na etapie skierowania np. rządowego projektu ustawy spotykać się z posłami i posłankami w celu ewentualnego rozważenia takiej opcji.

Ważnym jest to, że w pracach komisji mogą brać osoby zaproszone przez przewodniczących. W praktyce oznacza to, że należy skontaktować się z przewodniczącym danej komisji i zwrócić się z prośbą o umożliwienie w uczestnictwa w niej. Jeżeli przewodniczący nie udzieli takiego pozwolenia to nie ma procedury odwoławczej. Również można uczestniczyć w posiedzeniach podkomisji.

Prace parlamentarne są o tyle istotnie, iż posłowie i posłanki w zależności od etapu prac mogą zgłaszać poprawki (pojedynczo albo w określonej liczbie). Zatem można na każdym z etapów przedstawiać stanowiska, czy też opinie. Warto również zwracać się oficjalnie do indywidualnych posłów i posłanek.

Jeżeli przewodniczący danej komisji zezwoli to można się również wypowiedzieć.

Senat RP – podobnie jak w Sejmie RP można uczestniczyć w pracach.

Jeżeli ustawa wyjdzie z Parlamentu i zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP to można podjąć działania zachęcające Prezydenta do rozważanie skierowania ustawy do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny albo jej części. Również można postulować o weto. Na tym etapie dobrze mieć za sobą spora grupę osób oraz specjalistyczne opinie, które mogłyby pokazać sygnalizowany problem.

Dane: