Infografika

"KLIMATOLODZY NA RZECZ ZWIĘKSZENIA PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ"

Projekt jest odpowiedzią na problem społeczny jakim jest brak dostępu do danych meteorologicznych. Zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. W ostatnich latach obserwujemy nasilenie ekstremalnych zdarzeń pogodowych.

Konieczne jest podjęcie wszechstronnych działań minimalizujących straty związane z czynnikami atmosferycznymi (szybka wymiana informacji, edukacja, techniki innowacyjne). Nie jest to jednak możliwe, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który jest monopolistą i dysponentem danych meteorologicznych, nie udostępnia ich nieodpłatnie ogółowi obywateli.

Celem projektu jest stworzenie wspólnego obywatelskiego środowiska specjalistów nauki, studentów, prawników oraz ogółu społeczeństwa – w tym właścicieli niezależnych i amatorskich stacji meteorologicznych, pasjonatów meteorologii z całej Polski będących w stanie partycypować w stanowieniu prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej. Niniejszy projekt dotyczy działań na rzecz upowszechniania danych meteorologicznych, pochodzących zarówno z sieci stacji IMGW, jak i ze stacji należących do uczelni wyższych oraz instytucji.

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich dzięki rzecznictwu prowadzonemu na poziomie centralnym (w Sejmie i w Rządzie) w 2011 roku skutecznie doprowadziło do nieodpłatnego dostępu do danych IMGW dla ośrodków naukowych, co wcześniej nie było możliwe (Zmiany art. 110 ust. 3 i 4 prawa wodnego oraz art. 9a ustawy o dostępie do informacji publicznej). SKP podejmuje działania na rzecz uzyskania nieodpłatnego dostępu do danych meteorologicznych dla każdego, kto chce z nich korzystać w działalności edukacyjnej, gospodarczej i społecznej. Powszechny dostęp do danych meteorologicznych pomoże w rozwijaniu innowacyjnej i interdyscyplinarnej, wykraczającej poza program nauczania, edukacji (uczniowie będą mogli samodzielnie formułować wnioski dotyczące pogody); w gospodarce – gdy przedsiębiorcy tworzą innowacyjne produkty na podstawie danych meteorologicznych; w nauce i w ruchu amatorów – dla osób które tworzą niezależne serwisy i śledzą zjawiska meteorologiczne.

INFOGRAFIKI

INFOGRAFIKA I

Proces tworzenia prawa na etapie rządowym ma znaczenie z punktu widzenia liczby projektów ustaw, które powstają oraz w zasadzie ich ostateczności – na etapie parlamentarnym zdarza się, że nie są wprowadzana znaczące zmiany...

Przejdź dalej

INFOGRAFIKA II

Pierwszym krokiem jaki można podjąć jest zachęcenie posłów do złożenia wniosku o wysłuchanie publiczne projektu ustawy – w komisji taki wniosek może złożyć pisemnie poseł. W przypadku przegłosowania...

Przejdź dalej

INFOGRAFIKA III

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tworzy odrębną procedurę udostępniania informacji publicznych...

Przejdź dalej

INFOGRAFIKA IV

Czym jest ponowne wykorzystanie informacji publicznej. W ustawie o dostępie do informacji publicznej wskazana została następująca definicja: Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

Przejdź dalej

ANIMACJE INFOGRAFIK

INFOGRAFIKA I

Proces tworzenia prawa na etapie rządowym ma znaczenie z punktu widzenia liczby projektów ustaw, które powstają oraz w zasadzie ich ostateczności – na etapie parlamentarnym zdarza się, że nie są wprowadzana znaczące zmiany...

Przejdź dalej

INFOGRAFIKA II

Pierwszym krokiem jaki można podjąć jest zachęcenie posłów do złożenia wniosku o wysłuchanie publiczne projektu ustawy – w komisji taki wniosek może złożyć pisemnie poseł. W przypadku przegłosowania...

Przejdź dalej

INFOGRAFIKA III

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tworzy odrębną procedurę udostępniania informacji publicznych...

Przejdź dalej

INFOGRAFIKA IV

Czym jest ponowne wykorzystanie informacji publicznej. W ustawie o dostępie do informacji publicznej wskazana została następująca definicja: Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

Przejdź dalej

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,finansowanego z funduszy EOG

Infografika

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich

kontakt