Projekt "Klimatolodzy Na Rzecz Zwiększenia Partycypacji Obywatelskiej" jest odpowiedzią na problem społeczny jakim jest brak dostępu do danych meteorologicznych. Zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. W ostatnich latach obserwujemy nasilenie ekstremalnych zdarzeń pogodowych.Konieczne jest podjęcie wszechstronnych działań minimalizujących straty związane z czynnikami atmosferycznymi (szybka wymiana informacji, edukacja, techniki innowacyjne). Nie jest to jednak możliwe, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który jest monopolistą i dysponentem danych meteorologicznych, nie udostępnia ich nieodpłatnie ogółowi obywateli.

 

 

INFOGRAFIKI:

 


1. PROCES RZĄDOWY

link: Opis infografiki

link: Powiększ obraz infografiki

link: Animacja Infografiki

link: Wizytówka z informacjami o infografikach

 

 


 

2. TWORZENIE USTAW W PARLAMENCIE

link: Opis infografiki

link: Powiększ obraz infografiki

link: Animacja Infografiki

link: Wizytówka z informacjami o infografikach

 

 

 

 
3. USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 

link: Powiększ obraz infografiki

link: Animacja Infografiki

link: Wizytówka z informacjami o infografikach

 


4. NIE MA INFORMACJI W BIP ANI CRIP. W TAKIM PRZYPADKU TRZEBA ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA FORMULARZU OKREŚLONYM PRZEZ MINISTRA W ROZPORZĄDZENIU

link: Powiększ obraz infografiki

link: Animacja Infografiki

link: Wizytówka z informacjami o infografikach