Matuszko Dorota, O PROBLEMACH TERMINOLOGICZNYCH Z ZAKRESU ZACHMURZENIA

Zachmurzenie uważane jest za jeden z ważniejszych elementów meteorologicznych, jednak obserwowanie chmur, rozpoznawanie, a następnie opisywanie i analiza sprawiają pewne trudności. Stosunki nefologiczne należą do zjawisk jakościowych, które charakteryzuje nieciągłość czasowa i przestrzenna, a ich zasięg często bywa lokalny. Nie istnieje przyrząd, którym można by precyzyjnie zważyć lub zmierzyć chmury, a obserwacje wizualne tylko w przybliżeniu pozwalają na oszacowanie wielkości pokrycia nieba chmurami i określenie ich rodzajów. Ocenianie zachmurzenia może być obarczone wadą subiektywności obserwatora.

Ważnym problemem dotyczącym zachmurzenia jest również terminologia, której zastosowanie w polskiej literaturze klimatologicznej bywa często niejednoznaczne, ponieważ używane są pojęcia, które przez różnych autorów rozumiane są w wieloraki sposób. (Cały artykuł)

 

Matuszko Dorota, O TERMINOLOGII DOTYCZĄCEJ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

Niepokojącym symptomem we współczesnej literaturze naukowej jest wprowadzanie dowolnej terminologii, co powoduje, że w publikacjach używane są pojęcia, które przez różnych autorów rozumiane są inaczej. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim nauk interdyscyplinarnych. Terminologia z zakresu promieniowania pochodzi z wielu dyscyplin i często te same terminy oznaczają co innego u różnych autorów (Madany 1996). Warto zaznaczyć, że nazewnictwo używane przez klimatologów nie zawsze jest precyzyjne i zgodne z terminologią stosowaną przez naukowców z innych dziedzin, np. fizyki czy techniki. W energetyce słonecznej, z uwagi na inną grupę odbiorców informacji dotyczących promieniowania słonecznego, stosowane są nieco odmienne niż w klimatologii definicje i pojęcia. Ponadto wiele terminów z zakresu promieniowania tłumaczonych jest wprost z języka angielskiego, co nie zawsze oddaje właściwy sens wyrażenia po polsku. (Cały artykuł)